Cele projektu

1.  Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 23 087 456,64 PLN

2.  Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 14 138 331,71 PLN

3.  Wysokość dofinansowania z UE  12 017 581,95 PLN

Najważniejszym celem projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Jastarnia" jest ochrona wód Zatoki Puckiej i Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniem. Wpłynie to na poprawę warunków życia i zdrowia ludności oraz poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i atrakcyjności turystycznej regionu, jak również na wzmocnienie lokalnego rynku pracy. Grupę docelową odbiorców rezultatów projektu będą stanowili przede wszystkim mieszkańcy.

Celem inwestycji jest:

  • umożliwienie przyjęcia większej ilości ścieków poprzez planowane zwiększenie przepustowości części biologicznej oczyszczalni,
  • zwiększenie skuteczności oczyszczania ścieków i zapewnienie wyższej od dotychczasowej redukcji BZT5, ChZT, zawiesiny ogólnej, jak również azotu i fosforu ogólnego;
  • prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków, zmierzające do ograniczenia ilości osadów ściekowych;
  • zmniejszenie uciążliwości związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków,
  • w zakresie efektów ekologicznych przyrost i poprawa stanu infrastruktury z zakresu gospodarki ściekowej, a w konsekwencji poprawa stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód Zatoki Puckiej,
  • ochrona środowiska przyrodniczego Zatoki Puckiej przed zanieczyszczeniem poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód Zatoki Puckiej.

 

Cele projektu

Przejdź do góry strony

image